Акт н5

Акти за формою Н – 5, Н – 1 та НПВ. Нещасні випадки пов’язані з виробництвом і не пов’язані з виробництвом

Акт н5

Комісія з розслідування нещасного випадку, її склад та повноваження. Час проведення розслідування нещасного випадку.

До складу комісії включаються керівник (спеціаліст) служби охорони праці або посадова особа, на яку роботодавцем покладено виконання функцій спеціаліста з питань охорони праці (голова комісії), керівник структурного підрозділу підприємства, на якому стався нещасний випадок, представник робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального захисту від нещасних випадків за місцезнаходженням підприємства (за згодою), представник первинної організації профспілки, членом якої є потерпілий, або уповноважена найманими працівниками особа з питань охорони праці, якщо потерпілий не є членом профспілки, інші особи.

У разі настання нещасного випадку з тяжкими наслідками, у тому числі з можливою інвалідністю потерпілого, до складу комісії обов'язково включається представник робочого органу Фонду соціального захисту від нещасних випадків за місцезнаходженням підприємства.

До складу комісії не може включатися керівник робіт, який безпосередньо відповідає за стан охорони праці на робочому місці, де стався нещасний випадок.

У разі виявлення гострого професійного захворювання (отруєння) до складу комісії включається також представник установи державної санітарно-епідеміологічної служби, яка обслуговує підприємство, та робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального захисту від нещасних випадків за місцезнаходженням підприємства.

На підприємствах, де немає структурних підрозділів, до складу комісії включається представник роботодавця.

Потерпілий або особа, яка представляє його інтереси, не включається до складу комісії, але має право брати участь у її засіданнях, висловлювати свої пропозиції, додавати до матеріалів розслідування документи, що стосуються нещасного випадку, давати відповідні пояснення, в тому числі викладати в усній і письмовій формі особисту думку щодо обставин і причин нещасного випадку та одержувати від голови комісії інформацію про хід проведення розслідування.

Термін роботи комісії з розслідування нещасного випадку даним Положенням складає три доби.

Комісія зобов'язана протягом трьох діб:

· обстежити місце нещасного випадку, одержати пояснення потерпілого, якщо це можливо, опитати свідків нещасного випадку та причетних до нього осіб;

· визначити відповідність умов праці та її безпеки вимогам законодавства про охорону праці;

· з'ясувати обставини і причини нещасного випадку; визначити, чи пов'язаний цей випадок з виробництвом; установити осіб, які допустили порушення вимог законодавства про охорону праці, розробити заходи щодо запобігання подібним нещасним випадкам;

· скласти акт розслідування нещасного випадку за формою Н-5 згідно з додатком 2 у трьох примірниках (далі – акт форми Н-5), а також акт про нещасний випадок, пов'язаний з виробництвом, за формою Н-1 згідно з додатком 3 у шести примірниках (далі – акт форми Н-1), якщо цей нещасний випадок визнано таким, що пов'язаний з виробництвом, або акт про нещасний випадок, не пов'язаний з виробництвом, за формою НПВ, якщо цей нещасний випадок визнано таким, що не пов'язаний з виробництвом (далі – акт форми НПВ), і передати їх на затвердження роботодавцю;

Акти форми Н-5 і форми Н-1 (або форми НПВ) підписуються головою і всіма членами комісії. У разі незгоди із змістом зазначених актів член комісії письмово викладає свою окрему думку, яка додається до акта форми Н-5 і є його невід'ємною частиною, про що робиться запис в акті форми Н-5.

У випадках, зазначених у пункті 35 цього Порядку, або у разі виникнення потреби у проведенні лабораторних досліджень, експертизи, випробувань для встановлення обставин і причин нещасного випадку строк розслідування може бути продовжено за погодженням з територіальним органом Держнаглядохоронпраці за місцезнаходженням підприємства, але не більше ніж на місяць, про що роботодавець видає наказ.

Визнаються пов'язаними з виробництвом нещасні випадки, що сталися з працівниками під час виконання трудових обов'язків, у тому числі у відрядженні, а також ті, що сталися у період:

· перебування на робочому місці, на території підприємства або в іншому місці, пов'язаному з виконанням роботи, починаючи з моменту прибуття працівника на підприємство до його відбуття, який повинен фіксуватися відповідно до вимог правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства, у тому числі протягом робочого та надурочного часу, або виконання завдань роботодавця в неробочий час, під час відпустки, у вихідні, святкові та неробочі дні;

· підготовки до роботи та приведення в порядок після закінчення роботи знарядь виробництва, засобів захисту, одягу, а також виконання заходів особистої гігієни, пересування по території підприємства перед початком роботи і після її закінчення;

· проїзду на роботу чи з роботи на транспортному засобі, що належить підприємству, або на іншому транспортному засобі, наданому роботодавцем;

· використання власного транспортного засобу в інтересах підприємства з дозволу або за дорученням роботодавця в установленому роботодавцем порядку;

· виконання дій в інтересах підприємства, на якому працює потерпілий, тобто дій, які не належать до трудових обов'язків працівника (подання необхідної допомоги іншому працівникові, дій щодо запобігання аваріям або рятування людей та майна підприємства, інших дій за розпорядженням або дорученням роботодавця);

· ліквідації аварії, наслідків надзвичайної ситуації техногенного і природного характеру на виробничих об'єктах і транспортних засобах, що використовуються підприємством;

· подання необхідної допомоги або рятування людей, виконання дій, пов'язаних із запобіганням нещасним випадкам з іншими особами у процесі виконання трудових обов'язків;

· надання підприємством шефської допомоги;

· перебування у транспортному засобі або на його стоянці, на території вахтового селища, у тому числі під час змінного відпочинку, якщо настання нещасного випадку пов'язане з виконанням потерпілим трудових обов'язків або з впливом на нього небезпечних чи шкідливих виробничих факторів або середовища;

· прямування працівника до об'єкта (між об'єктами) обслуговування за затвердженими маршрутами або до будь-якого об'єкта за дорученням роботодавця;

· прямування до/чи з місця відрядження згідно з установленим завданням.

Визнаються пов'язаними з виробництвом також випадки:

· раптового погіршення стану здоров'я працівника або його смерті внаслідок гострої серцево-судинної недостатності під час перебування на підземних роботах (видобування корисних копалин, будівництво, реконструкція, технічне переоснащення і капітальний ремонт шахт, рудників, копалень, метрополітенів, підземних каналів, тунелів та інших підземних споруд, геологорозвідувальні роботи, які проводяться під землею) чи після виведення працівника на поверхню з ознаками гострої серцево-судинної недостатності, що підтверджено медичним висновком;

· скоєння самогубства працівником плавскладу на суднах морського, річкового та рибопромислового флоту в разі перевищення обумовленого колективним договором строку перебування у рейсі або його смерті під час перебування у рейсі внаслідок впливу психофізіологічних, небезпечних чи шкідливих виробничих факторів.

· Нещасні випадки, пов'язані із завданням тілесних ушкоджень іншою особою, або вбивство працівника під час виконання чи у зв'язку з виконанням ним трудових (посадових) обов'язків чи дій в інтересах підприємства незалежно від порушення кримінальної справи розслідуються відповідно до цього Порядку. Такі випадки визнаються пов'язаними з виробництвом (крім випадків, що сталися з особистих мотивів).

· Нещасні випадки, що сталися внаслідок раптового погіршення стану здоров'я працівника під час виконання ним трудових (посадових) обов'язків визнаються пов'язаними з виробництвом за умови, що погіршення стану здоров'я працівника сталося внаслідок впливу небезпечних чи шкідливих виробничих факторів, що підтверджено медичним висновком, або якщо потерпілий не проходив медичного огляду, передбаченого законодавством, а робота, що виконувалася, протипоказана потерпілому відповідно до медичного висновку про стан його здоров'я.

Медичний висновок щодо зв'язку погіршення стану здоров'я працівника з впливом на нього небезпечних чи шкідливих виробничих факторів або щодо протипоказання за станом здоров'я працівника виконувати зазначену роботу видається лікувально-профілактичним закладом за місцем лікування потерпілого на запит роботодавця та/ або голови комісії.

Не визнаються пов'язаними з виробництвом нещасні випадки, що сталися з працівниками:

· за місцем постійного проживання на території польових і вахтових селищ;

· під час використання ними в особистих цілях транспортних засобів, машин, механізмів, устаткування, інструментів, що належать або використовуються підприємством (крім випадків, що сталися внаслідок їх несправності);

· в наслідок отруєння алкоголем, наркотичними засобами, токсичними чи отруйними речовинами, а також в наслідок їх дії (асфіксія, інсульт, зупинка серця тощо), за наявності відповідного медичного висновку, якщо це не пов'язане із застосуванням таких речовин у виробничих процесах чи порушенням вимог безпеки щодо їх зберігання і транспортування або якщо потерпілий, який перебував у стані алкогольного, токсичного чи наркотичного сп'яніння, до нещасного випадку був відсторонений від роботи відповідно до вимог правил внутрішнього трудового розпорядку підприємства або колективного договору;

· у разі підтвердженого відповідним медичним висновком алкогольного, токсичного чи наркотичного сп'яніння, не зумовленого виробничим процесом, яке стало основною причиною нещасного випадку за відсутності технічних та організаційних причин його настання;

· під час скоєння ними злочину, що встановлено обвинувальним вироком суду;

· у разі смерті або самогубства.

Читайте також:

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

Источник: https://studopedia.com.ua/1_81635_akti-za-formoyu-n---n---ta-npv-neshchasni-vipadki-povyazani-z-virobnitstvom-i-ne-povyazani-z-virobnitstvom.html

Акты по форме Н-5, H-1 и П-5 вместе с материалами расследования подлежит хранению в течение 45 лет на предприятии, работником которого является (был) пострадавший

Акт н5

О каждом несчастном случае свидетель, работник, который его выявил, или сам пострадавший должны срочно сообщить непосредственному руководителю работ или другому должностному лицу и принять меры по предоставлению необходимой помощи.

Расследованию подлежат травмы, в том числе полученные вследствие телесных повреждений, острые профессиональные заболевания, отравления, тепловые удары, ожоги, обморожения, утопления, поражения электрическим током, молнией и ионизирующим излучением, повреждения, полученные вследствие аварий, пожаров, стихийного бедствия (землетрясения, оползни, наводнения, ураганы и другие чрезвычайные события), контакта с животными, насекомыми и другими представителями фауны и флоры (далее – несчастные случаи), которые привели к потере работником трудоспособности на один рабочий день или больше или к необходимости перевести потерпевшего на другую (более легкую работу) сроком не менее как на один рабочий день, исчезновения, а также случаи смерти на предприятии во время выполнения ими трудовых (должностных) обязанностей.

Общие положения

По результатам расследования составляется акт по форме H-1 и берутся на учет несчастные случаи, которые произошли с работниками во время выполнения трудовых (должностных) обязанностей, в том числе в командировках, а также те, которые произошли во время:

пребывания на рабочем месте, на территории предприятия или в другом месте работы в течение рабочего времени, или по поручению владельца в нерабочее время, во время отпуска, в выходные и праздничные дни;

приведения в порядок орудий производства, способов защиты, одежды перед началом работы и после ее окончания, выполнения мероприятий личной гигиены, проезда на работу или с работы на транспорте предприятия или на транспорте посторонней организации, которая предоставила его согласно договору (заявке), при наличии распоряжения владельца;

использования собственного транспорта в интересах предприятия по разрешению либо по поручению владельца;

проведения действий в интересах предприятия, на котором работает потерпевший;

ликвидации аварий, пожаров и последствий стихийного бедствия на производственных объектах и транспортных средствах, которые используются предприятием;

предоставления предприятием шефской помощи;

пребывания на транспортном средстве или на его стоянке, на территории вахтенного поселка, в том числе во время сменного отдыха, если причина несчастного случая связана с выполнением пострадавшим трудовых (должностных) обязанностей или с действием на него производственного фактора или среды;

проследования работника к объекту обслуживания по утвержденным маршрутам или к любому объекту по поручению владельца;

проследования работника к месту командировки и в обратном направлении в соответствии с заданием на командировку;

в случае исчезновения работника во время выполнения трудовых обязанностей.

По результатам расследования не составляются акты по форме H-1 и не берутся на учет несчастные случаи, которые произошли с работниками:

во время проследования на работу или с работы пешком, на общественном, собственном или другом транспортном средстве, которое не принадлежит предприятию и не использовалось в интересах этого предприятия;

по месту постоянного проживания на территории полевых и вахтовых поселков;

во время использования ими в личных целях транспортных средств предприятия без разрешения владельца, а также оборудования, механизмов, инструментов , кроме случаев, которые произошли вследствие неисправности этого оборудования, механизмов, инструментов;

вследствие отравления алкоголем, наркотическими или другими отравляющими веществами, а также вследствие их действия (асфикция, инсульт, остановка сердца и тому подобное) при наличии медицинского заключения, если это не вызвано применением этих веществ в производственных процессах, или нарушением требований безопасности относительно их хранения и транспортирования, или если пострадавший, который находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, был отстранен от работы;

алкогольное, токсическое или наркотическое опьянение, не обусловленное производственным процессом, что стало основной причиной несчастного случая при отсутствии технических и организационных причин его появления, что подтверждено соответствующим медицинским заключением;

во время совершения краж или других преступлений, если эти действия зафиксированы и на них есть официальное заключение суда или прокуратуры;

естественная смерть, смерть от общего заболевания или самоубийства, что подтверждается заключением судебно-медицинской экспертизы или следственных органов.

Владелец обязан немедленно передать сообщение по установленной форме в течение одного часа с использованием средств связи и в течении суток на бумажном носителе сообщения о несчастном случае :

в Фонд социального страхования;

санитарно-эпидемиологической службе в случае острых профессиональных заболеваний (отравлений);

профсоюзной организации, членом которой является пострадавший;

органам пожарного надзора в случае возникновения несчастного случая вследствие пожара.

Владелец, получив сообщение о несчастном случае, в течение суток организует его расследование комиссией, в состав которой включаются: руководитель (специалист) службы охраны труда предприятия (председатель комиссии), руководитель структурного подразделения или главный специалист, представитель профсоюзной организации, членом которой является пострадавший, или уполномоченный трудового коллектива по вопросам охраны труда, если пострадавший не является членом профсоюза, представитель Фонда социального страхования, а в случае острых профессиональных заболеваний (отравлений) также специалист санэпидстанции.

На предприятиях, где нет специалистов по охране труда, председателем комиссии по расследованию назначается должностное лицо (специалист), на которого приказом владельца возложены функции по вопросам охраны труда в порядке совместительства.

Комиссия по расследованию несчастного случая обязана в течение трех рабочих дней с момента ее создания:

обследовать место несчастного случая, опросить свидетелей и лиц, которые причастны к нему, и получить объяснение пострадавшего, если это возможно;

рассмотреть и оценить соответствие условий труда требованиям нормативных актов об охране труда;

установить обстоятельства и причины, которые привели к несчастному случаю, определить лиц, которые допустили нарушение нормативных актов, а также разработать меры по предотвращению подобных случаев;

установить, связан или не связан несчастный случай с производством;

составить акт расследования несчастного случая (аварии) по форме Н-5 в пяти экземплярах;

составить акт по форме H-1 в пяти экземплярах и передать его на утверждение владельцу;

при остром профессиональном отравлении кроме Н-5 и Н-1 составляют карту учета профессионального заболевания по форме П-5 в шести экземплярах;

при расследовании несчастного случая, который произошел с водителем, машинистом, пилотом транспортных средств, дополнительно составляется заключение по форме Т-1.

В течении суток руководитель должен рассмотреть и утвердить акты по форме Н-5, Н-1 и П-5. В течение трех суток утвержденные акты рассылаются:

– пострадавшему или его доверенному лицу;

– в Фонд социального страхования акт;

– в территориальное управление Госгорпромнадзора;

– в местную администрацию для выполнения мероприятий по предупреждению подобных случаев;

– в профсоюзную организацию предприятия;

– в отдел охраны труда предприятия.

В случае выявления острого профессионального заболевания (отравления) копия акта по форме Н-1 и карта учета профессионального заболевания по форме П-5 высылают в органы санитарного надзора.

Несчастные случаи, о которых своевременно не сообщили, независимо от срока, когда они случились, расследуются в течение месяца после получения письменного заявления о несчастном случае.

После окончания временной нетрудоспособности или в случае смерти пострадавшего работодатель составляет извещение о последствиях несчастного случая по форме Н-2 и в десятидневный срок отсылает его всем организациям, которым выслан акт по форме Н-1.

Несчастные случаи по актам Н-5 и Н-1 берутся на учет и регистрируются работодателем в специальном журнале регистрации пострадавших от несчастных случаев.

Несчастный случай, который произошел на предприятии с работником другого предприятия во время выполнения им задания своего руководителя, расследуется предприятием, где произошел несчастный случай, и о нем составляется акт по форме Н-5 и H-1 комиссией по расследованию с участием представителей предприятия, работником которого является пострадавший. Такой несчастный случай берется на учет предприятием, работником которого является пострадавший.

Несчастные случаи с учащимися и студентами учебных заведений, которые произошли во время прохождения ими производственной практики или выполнения работ на предприятии под руководством его должностных лиц, расследуются и берутся на учет предприятием. В расследовании должен участвовать представитель учебного заведения.

Несчастные случаи, которые произошли на предприятии с учащимися и студентами учебных заведений, проходившими производственную практику или выполнявшими работу под руководством преподавателя на выделенном предприятием участке, расследуются учебным заведением вместе с представителем предприятия и берутся на учет учебным заведением.

Источник: https://studopedia.su/1_4845_akti-po-forme-n--H--i-p--vmeste-s-materialami-rassledovaniya-podlezhit-hraneniyu-v-techenie--let-na-predpriyatii-rabotnikom-kotorogo-yavlyaetsya-bil-postradavshiy.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.